Spółka z oo Spółka komandytowa cit i odpowiedzialność

Spółka z oo Spółka komandytowa cit i odpowiedzialność

Spółka z o.o. Spółka komandytowa cit i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W okresie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenie gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych albo przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma zadanie podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera sprawa odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): w stosunku do spółki za działania albo zaniechania sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy spółki, w stosunku do wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: fallus zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem czyli postanowieniami umowy spółki, rzekomo że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie w stosunku do wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; dodatkowo we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o promulgacja upadłości; albo wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; jak mówią że: niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach postępowania restrukturyzacyjnego lub postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania lub kary umownej wynikającej z niewykonania umowy poprzez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty lub terminów realizacji zobowiązań poprzez kontrahenta, zdefiniowanie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania albo nienależytego wykonania umów zawartych przez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w toku tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów albo podwyższenia kosztów aktywności w okresie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, szczególnie naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania poprzez radę nadzorczą czyli zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek przez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie przez członka zarządu (samodzielnie lub wespół z innymi członkami) wniosku o promulgacja upadłości, a podobnie konsultacje co dotyczy sporów pomiędzy członkami zarządu co dotyczy konieczności zgłoszenia takiego wniosku; specyfikacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej dodatkowo zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności w stosunku do spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej połączonej z pełnioną funkcją.

Top