wieloletnia prognoza finansowa jst Oszustwa księgowe w praktyce

wieloletnia prognoza finansowa jst Oszustwa księgowe w praktyce

wieloletnia prognoza finansowa jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, działanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): odświeżenie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej wpływ na ocenę kondycji), rozbiór sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czyli „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na jak długo), odroczony taksa dochodowy (kiedy, dlaczego, zasady rachunkowości zadania oddziaływanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy przeróżnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten zasady rachunkowości zbiór zadań 1 odpowiedzi sposób naprawdę znaczą), ogół zagadnień transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty aktywności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Top