świadczenie postojowe jaki wniosek w Tarcza antykryzysowa

świadczenie postojowe jaki wniosek w Tarcza antykryzysowa

świadczenie postojowe jaki wniosek w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe na rzecz kogo? Do tej pory w zakresie obowiązujących artykułów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia należności składek. Jak już wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego na rzecz najbardziej zagrożonych, czyli dla osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: czy świadczenie postojowe tylko dla samozatrudnionych umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą przyjąć osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej czyli obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu albo prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcami, którzy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, kiedy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie podczas gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w kompletnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona aktywności gospodarczej dodatkowo jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o przynajmniej 15% dodatkowo nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona ile wynosi świadczenie postojowe działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Top