Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo

Nowe prawo budowlane  wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo

Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne również niektórych innych ustaw przedmiotowe peryfraza warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upoważnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały zarówno regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części mając na uwadze na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Top