bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Działalność gospodarcza a staż pracy
Biznes

Działalność gospodarcza a staż pracy

Staż pracy to okres, jaki został przepracowany. Ze stażu wynikają prawa pracownicze, takie jak prawo do korzystania z urlopu wypoczynkowego oraz emerytury.

Staż pracy określa się na podstawie stosownych dokumentów. Okresy zatrudnienia są zawarte w:
– umowie o pracę,
– powołania,
– mianowania,
– wyboru,
– spółdzielczej umowie o pracę.

Do stażu pracy wliczają się także okresy, które nie są ściśle związane z wykonywaniem pracy zawodowej.

Działalność gospodarcza a staż pracy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą liczyć na wliczenie samozatrudnienia do okresu stażu pracy. Jest to zasada regulowana przez obowiązujące przepisy RP. Jest to niekorzystana ustawa dla osób, które w momencie likwidacji działalności gospodarczej chcą przejść na etat. Wykazanie stażu pracy w takim przypadku jest kłopotliwe, ponieważ działalności gospodarczej nie można zaliczyć jako stażu pracy.

W przypadku kiedy po zakończeniu działalności gospodarczej chcemy przejść na etat, na który mielibyśmy stosowne wykształcenie i wymagane doświadczenie z tytułu prowadzenia firmy, to niestety nie zostanie ono uwzględnione. Oznacza to, że mając nawet spore doświadczenie w sprzedaży, prowadzeniu rachunkowości czy ogólnie prac biurowych, to niestety na takie stanowiska możemy nie zostać przyjęci.

Czy stosunek do prowadzenia działalności gospodarczej ma się zmienić?

Zgłoszony został projekt, który ma na celu uwzględnienie działalności gospodarczej w pracowniczym stażu pracy.
Projekt ten miałby uwzględnić prowadzenie działalności jako staż. Uwzględnia się tu osoby, które:
– prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą,
– były wspólnikiem spółki osobowej i zajmowały się określonymi sprawami, a także nie posiadały umowy o pracę,
– były członkiem zarządu lub prokurentem spółki osobowej lub kapitałowej, nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
– osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie lub innej umowy, w których świadczone są usługi, do takiej umowy muszą być zastosowane przepisy zgodne z Kodeksem Cywilnym.

W przypadku stanowisk kierowniczych okresy pracy wliczany jest do takiego stanowiska, jeśli w tym czasie osoba zatrudniała minimum 5 pracowników, nad którymi sprawowała kontrolę. Pracownicy ci musieli być natomiast zatrudnieni na umowę o pracę.

Przy ubieganiu się o nową pracę staże pracy wyżej wspomnianych osób muszą zostać potwierdzone w oświadczeniu w formie pisemnej, z adnotacją notariusza i wskazaniem dokumentacji potwierdzającej prawdziwość przedstawionych danych.