bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Konsekwencje porzucenia pracy
Praca

Konsekwencje porzucenia pracy

Jeżeli pracownik nie ma zamiaru więcej przyjść do pracy i dodatkowo nie poinformował o tym swojego pracodawcy, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami jakie go za to spotkają. Następstwa mogą być przykre i nieodwracalne. Konsekwencją porzucenia pracy może być rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Istnieją przypadki, w których pracownik zostawia starą posadę, aby bezzwłocznie podjąć etat w nowej firmie. Wówczas może domagać się o rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy pracodawca narusza podstawowe obowiązki wobec podwładnego. Po drugie, gdy orzeczenie lekarskie stwierdza, iż praca ma szkodliwy wpływ na pracownika. W innych przypadkach konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia.

Porzucenie pracy konsekwencje

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika to poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. W związku z tym pracodawca ma prawo rozwiązać wówczas umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak przełożeni najpierw muszą upewnić się, czy nieusprawiedliwiona absencja podwładnego nie jest wynikiem przyczyn od niego niezależnych. Stosując tryb dyscyplinarny, pracodawca musi spełnić wymogi formalne. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nie może nastąpić po miesiącu od nieusprawiedliwionej nieobecności.
Zwolnienie dyscyplinarne musi zostać przedstawione pisemnie. Dodatkowo powinno zawierać uzasadnienie podjęcia takiej decyzji oraz pouczenie o możliwości odwołania się pracownika w terminie do 14 dni.
Jednak zwolnienie dyscyplinarne nie jest jedynym przykrym skutkiem porzucenia pracy. W szczególnych sytuacjach pracodawca może wystąpić do sądu o odszkodowanie. Jeżeli przez nieobecność pracownika przełożeni ponieśli szkody, z tego tytułu mogą się domagać kompensaty.
Pracodawca może zastosować również karę pieniężną. Przed zastosowaniem takiego rozwiązania, musi jednak wysłuchać pracownika i dać mu szansę na wyjaśnienie swojej nieobecności w pracy. Jednak w przypadku jego absencji jest to niemożliwe, więc z góry ten środek dyscyplinujący zostaje wykluczony.

Wynagrodzenie i świadectwo pracy

Pracownikowi, który nie pojawił się w pracy i nie usprawiedliwił się z takiego postępowania, pracodawca nie ma obowiązku wypłacić wynagrodzenia za nieprzepracowane dni. Przełożeni jednak powinni zapłacić za przepracowaną część miesiąca i należność za niewykorzystany urlop.
Zwolnienie dyscyplinarne jest odnotowane w świadectwie pracy. Ta negatywna uwaga może niestety to utrudnić znalezienie nowej pracy.