bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak zamknąć firmę?
Praca

Jak zamknąć firmę?

Zamknięcie firmy wiążę się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Poniżej znajdują się kroki, o których należy pamiętać zamykając jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak zamknąć firmę?

Pierwszy krok to wyrejestrowanie firmy z CEIDG. Poinformowanie tej jednostki o zamknięciu działalności odbywa się przez wypełnienie stosownego formularzu, którym jest CEIDG-1.
W formularzu trzeba zaznaczyć w polu 01 punkt 5. Skutki złożenia takiego wniosku to wykreślenie z rejestru REGON, a także zawiadomienie urzędu skarbowego.

Taki formularz można złożyć przez:
– osobiste złożenie w urzędzie miasta lub gminy,
– pocztą z własnoręcznym podpisem oraz odpisem notariusza o poświadczeniu prawdziwości danych na formularzu,
– online, za pośrednictwem strony CEIDG, jeśli posiada się profil lub podpis elektroniczny na tej stronie

Formalności z ZUS, wymagają osobnych działań.

Chcąc dopełnić formalności z ZUS-em trzeba wypełnić 2 druki.
Jednym z nich jest ZUS ZWPA, który odpowiada za wyrejestrowanie płatnika składek. Termin złożenia takiego wniosku to 14 dni od momentu zlikwidowania działalności. Podstawą do wystawienia takiego formularza jest złożony wniosek CEIDG i odpis o postanowieniu skreślenia z rejestru przedsiębiorców.

Drugi dokument to ZUS ZWUA, który ma na celu wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Wyrejestrowaniu podlega również rodzina przedsiębiorcy. Do tego celu służy osobny wniosek, który należy złożyć w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu ubezpieczenia.

Zamykanie działalności wiąże się też z koniecznością sporządzenia spisu majątku i wyceny jego elementów. Do takiej czynności są zobowiązane osoby płacące podatek VAT, a także te chcące dokonać rozliczenia podatku dochodowego.

Rozliczenie z tytułu podatku VAT, to kolejna formalność, której muszą dopełnić osoby likwidujące jednoosobową działalność gospodarczą. Trzeba tutaj też zaznaczyć, że konieczne jest złożenie formularza VAT-Z do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od chwili wyrejestrowania firmy.
Trzeba także złożyć do 25 dnia miesiąca, po obowiązującym okresie ostatniej deklaracji VAT.

Należy również pamiętać o tym, że w momencie likwidacji firmy majątek firmy staje się prywatnym majątkiem byłego przedsiębiorcy. Jeżeli w przeciągu 6 lat od zamknięcia firmy nastąpi sprzedaż któregoś ze składnika, to będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy od transakcji sprzedaży.

Konieczne będzie też zamknięcie kasy fiskalnej w obecności urzędnika, który sporządzi protokół.

Dodatkowo dokumenty firmy muszą być przechowywane przez 5 lat od momentu jej zamknięcia.